Regulamin Luxsfery

§1 Definicje

 • Administrator Danych Osobowych - Luxsfery Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Smoleńsk 20/6, 31-112 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000511031.
 • Adres E-mail Użytkownika - konto poczty elektronicznej, zdefiniowane przez Użytkownika w ramach Konta.
 • Czas Pracy Portalu - czas, w jakim usługi są realizowane przez LUXSFERY.
 • Konto - udostępniona indywidualnie użytkownikowi przez LUXSFERY część Portalu służąca korzystaniu z usług oraz grupująca informacje o działaniach użytkownika w ramach Portalu. Konto jest dostępne dla użytkownika po zarejestrowaniu się w Portalu oraz wprowadzeniu przez użytkownika loginu łącznie z hasłem.
 • Login - adres mailowy wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Portalu.
 • Hasło - unikalne dane stanowiące kombinację liter, liczb lub symboli określone przez użytkownika podczas rejestracji
  w Portalu w celu jego jednoznacznej identyfikacji, które umożliwiają użytkownikowi dostęp do konta.
 • LUXSFERY - Luxsfery Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000511031.
 • Partner Logistyczny - Firma FedEx, świadcząca usługi dostaw towarów pomiędzy LUXSFERY, a Użytkownikiem. Warunki dostaw dostępne są na stronie Partnera Logistycznego - www.fedex.com/pl/services/terms/
 • Partner Rozliczeniowy - właściciel portalu Przelewy24 zajmującego się obsługą finansową Portalu w zakresie transferów pieniężnych przesyłanych pomiędzy Użytkownikiem a LUXSFERY w sieci Internet. System płatności wraz z regulaminem dostępny na stronie Partnera Rozliczeniowego - www.przelewy24.pl
 • Produkty - świadczone przez LUXSFERY za pośrednictwem Portalu, rzeczy, usługi lub prawa, które mogą być przedmiotem Transakcji, które obejmują m. in.:
 • a. kontakt ze specjalistami od wizerunku,
 • b. usługi doradztwa w kwestiach mody,
 • c. indywidualnie dobierane stylizacje dla Użytkownika,
 • d. usługi pomocnicze dla użytkowników ułatwiające korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności:
 • I. działalność marketingową, w tym udostępnianie banerów reklamowych Portalu,
 • II. udostępnianie newslettera,
 • III. udostępnienie formularza do rejestracji i logowania w Portalu,
 • IV. pozostałe usługi świadczone drogą elektroniczną, tj. możliwość przeglądania i korzystania z wybranych treści Portalu i funkcjonalności Portalu przez, użytkownika udostępnianie formularza do rejestracji i logowania w Portalu, umożliwienie użytkownikowi zadawania pytań, kontaktu ze specjalistą LUXSFERY, telefonicznie lub poprzez e-mail.
 • Portal - prowadzona przez LUXSFERY w języku polskim oraz angielskim platforma handlowa on-line o charakterze zamkniętym, w ramach której organizowane są Transakcje oraz świadczone inne usługi związane z Transakcjami, utrzymywana przez LUXSFERY w domenach należących do LUXSFERY.
 • Potwierdzenie zakupu - wiadomość e-mail potwierdzająca dokonanie Transakcji, którą Użytkownik otrzyma na swój adres mailowy.
 • Rejestracja - procedura zakładania Konta.
 • Transakcje - procedury zawierania umów sprzedaży Towarów i Usług określonych w art. 5 Regulaminu.
 • Urządzenia Mobilne - mobilne urządzenia Użytkownika, w szczególności telefony komórkowe, smartfony lub tablety.
 • Użytkownik - osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Portalu
  w wyniku czego utworzone zostało dla niej konto umożliwiające dostęp do wszystkich Produktów, w ramach działalności Portalu na zasadach określonych w Regulaminie.

§2 Postanowienia ogólne

1.

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez LUXSFERY za pośrednictwem Portalu.

2.

Przed dokonaniem Rejestracji należy uważnie zapoznać się z treścią Regulaminu. Dodatkowo zakładając Konto w Portalu, akceptujesz niniejszy Regulamin, a zawarte w nim postanowienia stają się dla Ciebie wiążące.

3.

Przechowujemy treść Umowy, a dalsze szczegóły dotyczące twojej Transakcji prześlemy pocztą elektroniczną. Niniejszy Regulamin jest bezpłatny ogólnodostępny i można go pobrać w dowolnej chwili. Szczegółowe informacje dotyczące Twoich ostatnich zamówień znajdziesz logując się na swoje Konto w domenie należącej do LUXSFERY.

4.

Wszystkie ceny podane w Portalu są wyrażone w złotych polskich, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5.

LUXSFERY zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do sprzedaży, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę dot. towarów oferowanych przez Portal przed dokonaniem w/w zmian. Ostateczna cena jest potwierdzana Użytkownikowi na końcowym ekranie zamówienia.

6.

Wszystkie towary oferowane w Portalu są fabrycznie nowe i oryginalne.

§3 Użytkownik- rejestracja, prawa i obowiązki

1.

W celu korzystania z Usług Portalu niezbędna jest rejestracja w Portalu oraz zapoznanie się z Regulaminem, jak również złożenie oświadczenia woli akceptacji postanowień Regulaminu poprzez wybór opcji „Akceptuję Regulamin i Politykę Prywatności LUXSFERY”.

2.

Rejestracja obejmuje wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego w domenach należących do LUXSFERY, poprzez podanie:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu e-mail użytkownika, który stanowić będzie login (login nie podlega zmianie),
 • hasła (hasło musi posiadać minimum 6 znaków),
 • numeru telefonu komórkowego.

3.

Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail (Login),
w przeciągu 24 h, zostanie wysłana wiadomość wskazująca potwierdzenie Rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem, a LUXSFERY, której przedmiotem są Produkty świadczone przez LUXSFERY w ramach działalności Portalu, na warunkach określonych
w Regulaminie.

4.

Obowiązkiem Użytkownika jest zapewnienie poprawności wprowadzanych danych.

5.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Użytkownika,
w szczególności w podawanym przez niego adresie do wysyłki lub numerze kontaktowym.

6.

Użytkownik ma obowiązek chronić Login i Hasło przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich pod rygorem poniesienia pełnej odpowiedzialności za szkody z tego wynikłe na zasadach ogólnych wynikających z przepisów prawa.

7.

W przypadku wejścia nieuprawnionej osoby trzeciej w posiadanie danych umożliwiających jej logowanie się do Portalu, w tym loginu lub hasła, albo choćby podejrzenia takiej sytuacji, Użytkownik powinien niezwłocznie zmienić hasło oraz zawiadomić
o tym LUXSFERY.

§4 Transakcje

1.

Podczas pierwszego logowania, Użytkownik otrzyma niezbędne informacje na temat działania i funkcjonowania Portalu.

2.

Po uzupełnieniu dodatkowych, ale niezbędnych do realizacji zamówień, danych tj. wymiarów ciała, rodzaju odzieży i stylu, specjalista LUXSFERY rozpocznie przedstawienie, indywidualnie dobranych dla Użytkownika Produktów - z dostępnej oferty Portalu - z podaniem kolorystyki, rozmiarów i innych cech charakterystycznych dla Produktów.

3.

'Użytkownik, przy użyciu formularza zamówieniowego, posiada możliwość kontaktu ze specjalistą LUXSFERY w wybranej przez Użytkownika formie telefonicznej lub e-mailowej. Kontakt telefoniczny specjalisty LUXSFERY może nastąpić, w trzech przedziałach godzinowych tj.:'

 • Od godziny 9:00 do godziny 12:00
 • Od godziny 12:00 do godziny 15:00,
 • Od godziny 15:00 do godziny 18:00

Wybór przedziału godzinowego zależy wyłącznie od Użytkownika.

4.

Użytkownik, z przedstawionych przez specjalistę LUXSFERY produktów, dokonuje wyboru tych, którymi jest zainteresowany. Następnie użytkownik zatwierdza zamówienie przyciskiem "Przechodzę do płatności" po wciśnięciu którego, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę Partnera Rozliczeniowego w celu dokończenia Transakcji.

5.

Transakcji można dokonywać 24 godziny na dobę przez cały rok, z wyłączeniem okresów przerw technicznych określonych komunikatem informacyjnym zamieszczonym na domenach należących do LUXSFERY.

6.

LUXSFERY zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji danej Transakcji, w przypadku, gdy dane podane przez Użytkownika, a niezbędne do realizacji zamówienia są niepełne lub błędne. O każdorazowym odstąpieniu od realizacji danej Transakcji LUXSFERY zobowiązane są niezwłocznie powiadomić Użytkownika ze wskazaniem przyczyny odmowy.

7.

Potwierdzeniem otrzymania przez LUXSFERY danego zamówienia Użytkownika będzie komunikat nadany drogą e-mailową na adres podany w formularzu zamówienia, potwierdzającym ilość produktów, wartość zamówienia, rodzaj dostawy, płatności oraz danych teleadresowych Użytkownika.

8.

Po otrzymaniu wyżej opisanego potwierdzenia dochodzi do zawarcia Transakcji dla wybranych przez Użytkownika Produktów.

9.

Użytkownik ma prawo do zwrotu Produktów bądź ich ewentualnej reklamacji, zgodnie z § 7 i 8 Regulaminu.

10.

Jeśli dostawa lub odbiór opóźnia się z powodu nieuzasadnionej odmowy przyjęcia przesyłki, przez Użytkownika lub jeśli Użytkownik nie przyjmie dostawy lub nie odbierze Produktu od Partnera Logistycznego (w ciągu 7 dni roboczych od próby dostarczenia Produktu), LUXSFERY mogą (bez uszczerbku dla innych przysługujących im praw lub środków prawnych) naliczyć uzasadnioną opłatę za magazynowanie Produktów oraz inne poniesione przez LUXSFERY uzasadnione koszty, poinformować o odstąpieniu od Umowy w trybie natychmiastowym, i zwrócić Użytkownikowi pieniądze zapłacone na mocy danej Transakcji, pomniejszone o kwotę w/w kosztów.

§5 Metody Płatności

1.

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację płatności jest Przelewy24 – Partner Rozliczeniowy.

2.

Płatności są realizowane przy użyciu kart: Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, JCB i Diners Club.

3.

System płatności wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.przelewy24.pl

§6 Wysyłka towaru

1.

Produkty dostarczane są na adres wskazany przez Użytkownika w danym zamówieniu.

2.

Przewidywany czas dostawy do Klienta przy wyborze przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może zostać opóźnione do momentu zaksięgowania na rachunku bankowym LUXSFERY kwoty należnej za zamówienie.

3.

Wszystkie przesyłki realizowane są ubezpieczoną przesyłką kurierską.

4.

Wszystkie zamówienia są wysyłane są na koszt LUXSFERY. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (wedle wyboru Użytkownika tj. paragon lub faktura VAT).

5.

Podmiotem odpowiedzialnym za dostarczenie towarów jest firma FedEx – Partner Logistyczny.

6.

Usługi wysyłkowe wraz z regulaminem dostępne są na stronie www.fedex.com/pl

§7 Odstąpienie od umowy, zwroty

1.

Umowa Obsługi Użytkownika może być rozwiązana przez każdą z jej stron, z podaniem przyczyny z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia.

2.

W wypadku naruszenia przez Użytkownika prawa, Regulaminu, praw osób trzecich lub dobrych obyczajów, albo w wypadku gdy okaże się, że którekolwiek z oświadczeń Użytkownika było nieprawdziwe, nieścisłe lub wprowadzało w błąd, LUXSFERY są uprawnione do Konta Użytkownika w trybie natychmiastowym.

3.

Świadczenie usług w ramach Portalu ma charakter bezterminowy, z zastrzeżeniem zdania następnego oraz postanowień zawartych w pkt. 5 poniżej. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę z LUXSFERY (dotyczącą Konta) poprzez przesłanie na adres [email protected] informację o zamiarze wypowiedzenia. Następnie LUXSFERY udostępni formularz wypowiedzenia, który, wydrukowany i podpisany przez Użytkownika należy przesłać droga pocztową na adres LUXSFERY. Z uwzględnieniem warunku określonego w pkt. 6 poniżej, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych z zastrzeżeniem, że Użytkownik uczestniczy w rozpoczętych przed rozwiązaniem umowy Transakcjach na zasadach obowiązujących w Portalu.

4.

Z ważnych przyczyn umowa może zostać rozwiązana przez LUXSFERY z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniami wymienionymi w pkt. 2 powyżej.

5.

Jeżeli umowa została rozwiązana na podstawie decyzji LUXSFERY, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się
w Portalu bez uprzedniej zgody LUXSFERY.

6.

Rozwiązanie przez Użytkownika lub zamknięcie Konta pozostaje bez wpływu na zawarte Transakcje i wynikające z nich rozliczenia pomiędzy LUXSFERY, Partnerem Rozliczeniowym i danym Użytkownikiem.

7.

Użytkownikowi przysługuje prawo odstąpienia od Transakcji zawartej na odległość z LUXSFERY, w drodze oświadczenia złożonego LUXSFERY na piśmie lub drogą elektroniczną, na zasadach określonych w ustawie z dnia 2 marca 2000 roku
o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
(Dz. U. z 2000 roku, nr 22, poz. 271), przy czym Użytkownik może odstąpić od Transakcji w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru.

8.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikowi w wypadkach:

 • a. świadczenia rozpoczętego po upływie terminu, czternastu dni od dnia otrzymania towaru;
 • b. świadczeń o właściwościach określonych przez Użytkownika w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (np. produkt uszyty na wymiar);
 • c. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;

9.

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa. Zwracane przez Użytkownika Produkty nie mogą być w żadnym stopniu zniszczone, poplamione. Ponadto, nie mogą nosić innych śladów użytkowania m. in. zapachu, a co najważniejsze winny posiadać metkę w miejscu pierwotnego umieszczenia. Użytkownik winien zachować ostrożność podczas przymierzania Produktów (nie wolno mierzyć bielizny !!) w taki sposób, aby nie uszkodzić/naruszyć ubrań i nie porysować obuwia.

10.

W celu odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu Produktu, Użytkownik winien skorzystać za pośrednictwem Konta z formularza zwrotu.

11.

Użytkownik zwraca Produkt za pośrednictwem Partnera Logistycznego, po otrzymaniu od LUXSFERY naklejki zwrotnej.

§8 Reklamacje

1.

Każda rzecz kupiona w Portalu może być reklamowana z zachowaniem terminów i warunków reklamacji określonych odpowiednimi przepisami prawa, jeśli posiada wady, stanowiące o jej niezgodności z zawartą Transakcją.

2.

Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej, skierowanej na adres: LUXSFERY Sp. z o.o., ul. Smoleńsk 20/6, 31 - 112 Kraków. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez LUXSFERY w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. Powiadomienie
o rozstrzygnięciu nastąpi listownie na adres podany przez Użytkownika składającego reklamację lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy wskazany przez Uczestnika w ciągu 7 dni od dnia dokonania rozstrzygnięcia przez LUXSFERY.

3.

LUXSFERY nie uwzględni reklamacji, w przypadku gdy Produkt/Produkty będzie/będą w jakimkolwiek stopniu zniszczony/zniszczone lub będzie/będą poplamiony/poplamione, lub będzie/będą nosić inne ślady użytkowania lub nie będzie/będą posiadać metek w miejscu ich pierwotnego umieszczenia.

4.

W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Produkt/Produkty zostaną Użytkownikowi zwrócone na jego koszt wraz z opinią co do niezasadności reklamacji.

5.

Jeżeli Produkt posiada wady, Klientowi przysługują następujące roszczenia na podstawie art. 556 oraz art. 561 Kodeksu cywilnego:

 • złożenie świadczenia o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny Towaru, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie,

albo

 • żądanie wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.

6.

Wszelkie pytania i uwagi dotyczące funkcjonowania Portalu winny być zgłaszane LUXSFERY na podany adres e-mail: [email protected]

§9 Prywatność i Poufność

1.

Podane przez Użytkowników dane osobowe LUXSFERY zbierają i przetwarzają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w dokumencie “Polityka Prywatności”.

2.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

3.

Użytkownikom ujawniane są dane osobowe innych Użytkowników jedynie w przypadkach przewidzianych w Regulaminie oraz w innych uzasadnionych przypadkach, za uprzednią zgodą osoby, której dane dotyczą.

4.

LUXSFERY przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. LUXSFERY z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in. takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności LUXSFERY zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. LUXSFERY sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

5.

W szczególności LUXSFERY zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. LUXSFERY sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia Portalu.

6.

Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych są LUXSFERY.

7.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z LUXSFERY umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez LUXSFERY w ramach Portalu.

8.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych w/w danych jest konieczne do zawarcia
z LUXSFERY umowy o świadczenie usług w ramach Portalu. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisów: Facebook, Linkedin oraz Google+, dane, o których mowa powyżej są za zgodą Użytkownika pobierane przez LUXSFERY z w/w serwisów. Osoby odwiedzające Portal mogą przeglądać zamieszczone w nim oferty dotyczące Towarów bez uprzedniej Rejestracji oraz podawania danych osobowych.

9.

Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się
z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem umowy
o świadczenie usług w ramach Portalu. Aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą służyć
do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez LUXSFERY informacji o spółce i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

10.

Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Portalu, LUXSFERY zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, zarobki). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty LUXSFERY do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym LUXSFERY. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik
w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet. i świadczonych przez nią usługach. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

11.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez LUXSFERY i za zgodą Użytkownika.

12.

W przypadku uzyskania przez LUXSFERY wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Portalu niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, LUXSFERY może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości

13.

LUXSFERY zapewniają realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy LUXSFERY zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez LUXSFERY danych osobowych innemu niż LUXSFERY administratorowi danych.

14.

LUXSFERY zapewniają Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych przez LUXSFERY. LUXSFERY zapewniają Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych
w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. LUXSFERY mogą odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec LUXSFERY lub też LUXSFERY uzyskają i utrwalą wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Portalu naruszył zasady w nim panujące, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

15.

LUXSFERY wykorzystują adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych
z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych
(np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Portalu.

16.

LUXSFERY stosują pliki "Cookies". Informacje zbierane przy pomocy "Cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument Polityka Cookies znajdująca się
w dokumencie Polityka Prywatności.

§10 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

1.

Zakładając Konto, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, w tym w szczególności imienia, nazwiska, numeru telefonu i pełnego adresu dla celów realizacji zamówienia. Tym samym klient wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych podmiotom współpracującym z LUXSFERY wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2.

Niniejszym, Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez LUXSFERY, zgodnie
z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z pózn. zm.).

3.

Niniejszym, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Partnerów LUXSFERY, reklam drogą pocztową lub mailową. Partnerzy LUXSFERY mogą korzystać z tych danych wyłącznie w celu przesłania przesyłki na adres pocztowy lub adres
e-mailowy i nie są uprawnione do przekazywania tych danych osobom trzecim.

4.

Powyższą zgodę Użytkownik może odwołać w całości lub części stosownie do punktu 2.

5.

Odwołanie należy przesłać na adres pocztowy siedziby LUXSFERY.

§11 Rejestracja 100 PLN

1.

Promocja upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na luxsfery.pl z rabatem 100 PLN przy dokonaniu zakupu za minimum 1000 PLN

2.

Promocja trwa od 2 czerwca do 9 czerwca

3.

Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku, łącznie dając 100 PLN

4.

Promocja nie łączy się z jakąkolwiek inną ofertą promocyjną dostępną w luxsfery.pl

5.

Przysługiwany rabat nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.

6.

Klient uaktywnia promocje przy zakupach za minimum 1000 PLN. Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez luxsfery.pl

7.

W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach tej promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie dostarczonym razem z przesyłką

§12 Postanowienia końcowe

1.

Portal jest dostępny dla Użytkowników przez 24h (dwadzieścia cztery godziny) na dobę przez 7 (siedem) dni w tygodniu,
z zastrzeżeniem okresów czasowej niedostępności Portalu, spowodowanej niezbędnymi przerwami technicznymi. W czasie dostępności Portalu Użytkownicy mogą korzystać z Produktów oferowanych przez LUXSFERY. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas dostępności Portalu nie jest tożsamy z czasem pracy jego pracowników.

2.

Korzystanie z treści umieszczonych w Portalu oraz z aplikacji mobilnych, innego oprogramowania/wtyczek nie oznacza nabycia przez Użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów, baz danych czy innych elementów chronionych prawem własności intelektualnej zawartych w Portalu udostępnionych wyłącznie w zakresie korzystania przez Użytkownika z Portalu.

3.

Niniejszy Regulamin jest częścią zawieranej przez LUXSFERY, a Użytkownika umowy. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem w momencie złożenia przez Użytkownika zamówienia.

4.

Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży Produktów między Stronami, będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji z intencją polubownego zakończenia sporu.

5.

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa.

6.

LUXSFERY mogą zmienić Regulamin i uruchomić nową wersję usług świadczonych w ramach Portalu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez LUXSFERY, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia
w Portalu zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że Transakcje rozpoczęte przed wejściem w życie zmian są prowadzone na zasadach dotychczasowych.

7.

Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Portalu, licząc od chwili wejścia w życie zmian zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Odmowa akceptacji zmian jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy z LUXSFERY
ze skutkiem określonym w § 7 pkt. 4 Regulaminu.

8.

Użytkownik, który skorzystał z Portalu, zobowiązany jest do:

 • Niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa,
 • Korzystania z Portalu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
 • Korzystania z Portalu w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz dla LUXSFERY.
 • Korzystania z treści zamieszczonych w Portalu do użytku własnego.

Praca

Luxsfery men’s club to moda męska w profesjonalnym wydaniu. Współpracujemy z najbardziej opiniotwórczymi stylistami, blogerami i ikonami mody męskiej, by dla naszych członków stworzyć wyjątkowe, profesjonalne stylizacje. Uczymy, jak wyglądać modnie, z klasą, na miarę XXI wieku.

Relacje z naszymi pracownikami opieramy na szacunku promując idee zrównoważonego rozwoju (work-life balance). Zawodowo rozwijamy poprzez programy szkoleniowe, rekrutacje wewnętrzne oraz program talentów.

Jeśli chcesz stać się częścią naszej organizacji, interesujesz się modą męską, chcesz pracować w młodym, energicznym i kreatywnym zespole, dołącz do nas!

Zainteresowanych zapraszamy do przesyłania swoich zgłoszeń na adres: [email protected]

Czekają na Ciebie oferty pracy jak również praktyk i staży.

B2B

Luxsfery men’s club poszukuje partnerów strategicznych i bezpośrednich dostawców wśród producentów odzieży męskiej najwyższej klasy.

Naszą ofertę kierujemy do globalnych producentów i przedstawicieli handlowych, małych i średnich firm oraz niezależnych projektantów.

Luxsfery men's club przykłada dużą wagę do wyboru swoich partnerów biznesowych. Pracujemy z najlepszymi dostawcami na zasadzie zaufania, a wspólne relacje opieramy na długofalowym partnerstwie w ramach rewolucyjnego kanału dystrybucji - subscription commerce. Najważniejsza jest dla nas satysfakcja naszych Klientów i najwyższa jakość produktów, dlatego jesteśmy wymagający.

Zainteresowanych współpracą zapraszamy do kontaktu: [email protected]

Kontakt

Proszę podaj swoje Imię i Nazwisko
Proszę podaj swój poprawny adres e­mail Niepoprawny format adresu e­mail
Proszę podaj tytuł wiadomości
Proszę podaj treść wiadomości
Wiadomość wysłana, dziękujemy
 • Luxsfery sp. z o.o.
 • ul.Smoleńsk 20/6
 • 31-112 Kraków


 • NIP: 6751502969
 • KRS: 0000511031
 • REGON: 123126409

Luxsfery.pl to platforma działająca w Internecie, pod tym adresem nie prowadzimy sprzedaży stacjonarnej.

O nas

Luxsfery men’s club to pierwszy w Polsce klub dla mężczyzn, którzy doskonale zdają sobie sprawę, że profesjonalny biznes oznacza profesjonalny wizerunek w każdym tego słowa znaczeniu.

Oddajemy do Twojej dyspozycji ekspertów stylizacji, którzy potrafią dobrać ubiór odpowiedni zarówno do pozycji, okazji, budżetu, jak też Twoich indywidualnych preferencji.

Nasi specjaliści wypracują indywidualny styl, zdejmą z Twoich barków odium nielubianych zakupów i zaoszczędzą mnóstwo czasu dostarczając spersonalizowane zakupy błyskawicznie gdziekolwiek jesteś.

Członkostwo w Luxsfery men’s club to nie tylko gwarancja doskonałego, profesjonalnego wyglądu, to także oszczędność czasu i oznaka prestiżu.

Większość mężczyzn nie lubi zakupów. I wcale nie musi! Świetny wygląd wraz z zaoszczędzonymi godzinami zapewnią nasi eksperci.

Luxsfery men’s club to moda męska w profesjonalnym wydaniu. Współpracujemy z najbardziej opiniotwórczymi stylistami, blogerami i ikonami mody męskiej, by dla naszych członków stworzyć wyjątkowe, profesjonalne stylizacje. Uczymy, jak wyglądać modnie, z klasą, na miarę XXI wieku. Pokazujemy najlepsze trendy w modzie męskiej.

Luxsfery men’s club skupia mężczyzn sukcesu, świadomie zarządzających biznesem i samym sobą.

FAQ

Czym jest Luxsfery Mens’ Club?

Czym jest Luxsfery Mens’ Club?

Wizerunek mężczyzny to jego najcenniejszy kapitał. Jesteśmy po to, aby pomóc Ci zbudować i wzbogacać własny styl. Wiemy, jak dużo czasu musiałbyś poświęcić na zakupy, by wybrać idealną garderobę na spotkanie biznesowe, wieczorne wyjście czy specjalną okazję. Prawdopodobnie nie masz wystarczająco dużo czasu, by spędzać go w przymierzalniach galerii handlowych czy chodząc na konsultacje do tradycyjnych stylistów.

Od teraz Luxsfery men’s club zadba o Twój nienaganny styl i cenny czas. Dzięki nam nie będziesz musiał nawet wychodzić z domu. Przygotowana dla Ciebie walizka zostanie dostarczona w wybrane miejsce w Polsce.

Luxsfery men's club to pierwsze w Polsce centrum luksusowej mody męskiej i kreowania stylu. Gwarantujemy doskonałą męską garderobę topowych marek, dobraną przez dedykowanych stylistów i dostarczoną ekspresowo w dowolne miejsce w Polsce.

Naszym celem jest realizacja Twoich potrzeb i oszczędność czasu - najcenniejszego zasobu w biznesie i życiu prywatnym.

Jak działa serwis Luxsfery?

Zarejestruj się na naszej stronie w prosty i szybki sposób, podając kilka informacji o sobie. Po pomyślnej rejestracji zostanie Ci przypisany jeden ze stylistów Luxsfery, który skontaktuje się z Tobą w celu omówienia szczegółów dotyczących Twoich potrzeb i preferencji. Po uzyskaniu niezbędnych informacji, Twój stylista przygotuje dla Ciebie idealnie skomponowany zestaw i po Twojej akceptacji wyśle do Ciebie walizkę z zamówieniem.

Kiedy już otrzymasz walizkę, przymierz i oceń czy wszystko leży idealnie. Jeśli coś nie spełniło Twoich oczekiwań, zwróć produkty podając przyczynę swojemu styliście.Twoja ocena jest bardzo ważna.

Jak się zarejestrować?

Wystarczy wypełnić krótki formularz, który znajduje się na naszej stronie głównej, podając kilka informacji o sobie dotyczących stylu, rozmiarów i preferencji.

Jak się mierzyć?

Bardzo istotnym elementem w naszym serwisie jest prawidłowe podanie swoich rozmiarów. Warto skorzystać z naszej instrukcji oraz pomocy drugiej osoby, aby zrobić to jak najdokładniej. Instrukcja znajduje się w zakładce Jak się zmierzyć.

Jakie ubrania oferuje Luxsfery Men’s Club

Luxsfery oferuje markowe ubrania zarówno polskich jak i zagranicznych producentów. Większość z nich to marki z górnej półki dla najbardziej wymagających klientów.

Zamówienia

Jak złożyć zamówienie?

W celu złożenia zamówienia zarejestruj się w naszym serwisie. Po pomyślnej rejestracji będziesz miał możliwość złożenia zamówienia przez telefon, e-mail bądź też w zakładce “Zamów zestaw” na swoim profilu.

Po zakończonej rejestracji dostaniesz wiadomość e-mail z powitaniem od swojego stylisty wraz z danymi do kontaktu. W celu złożenia zamówienia przez telefon, zadzwoń bezpośrednio do swojego stylisty i przedstaw swoje potrzeby i preferencje.

Po kontakcie ze swoim stylistą otrzymasz propozycję zestawu, który będziesz mógł zobaczyć w swoim koncie w zakładce “Moje Luxsfery”.

Aby złożyć zamówienie samemu zaloguj się na swoje konto i w zakładce “Zamów zestaw” wybierz ikony poszczególnych produktów. Pod ikonami produktów znajduje się miejsce na komentarz, co do wymagań i preferencji dotyczących zamówienia oraz możliwość wyboru terminu kontaktu ze stylistą. Po otrzymaniu informacji, stylista skontaktuje się z Tobą w celu doprecyzowania zamówienia.

Czy mogę zobaczyć ubrania wybrane przez mojego stylistę zanim zostaną wysłane?

Tak, cały skompletowany zestaw będzie dostępny do wglądu w koncie użytkownika w zakładce “Moje Luxsfery”.

Czy mam wpływ na ostateczną zawartość mojej walizki?

Tak, dzięki podglądowi wybranych stylizacji masz możliwość zaakceptowania albo odrzucenia poszczególnych elementów, proponowanych przez stylistę. Zależy nam, aby każdy klient był zadowolony ze swojego zamówienia.

Czy mogę sam wybrać elementy garderoby, których potrzebuję?

Tak, też przewidzieliśmy taką opcję. Po zalogowaniu do serwisu w zakładce “Zamów zestaw” masz możliwość zamówienia dokładnie tych elementów garderoby, które Ciebie interesują. Wystarczy wybrać ikony, odpowiadające poszczególnym elementom określając styl ubioru. Każde zamówienie jest dokładnie precyzowane przez stylistę.

Czy jest minimalne wymagane zamówienie?

Nie ma minimalnego wymaganego zamówienia. Należy jednak mieć na uwadze, że Luxsfery to serwis proponujący gotowe propozycje całego zestawu, więc zamawiając np. samą koszulę, nie wykorzystujesz naszych usług w 100%. Pamiętaj, że usługi stylistów są bezpłatne.

Czy można odebrać złożone zamówienie osobiście?

Na chwilę obecną Luxsfery nie prowadzi stacjonarnej sprzedaży, więc odbiór osobisty nie jest możliwy.

Skąd mam mieć pewność, że ubrania będą na mnie pasować?

Nasi styliści zrobią wszystko, żeby dopasować do Ciebie każdy element garderoby. Bardzo ważne jest podanie nam swoich dokładnych rozmiarów. W zakładce “Jak się zmierzyć” przedstawiamy praktyczne wskazówki do ściągania miary.

Czy mogę otrzymać fakturę VAT?

Tak – w celu otrzymania faktury VAT należy wprowadzić dane do faktury w swoim koncie w zakładce “Mój Profil” przed złożeniem zamówienia.

Styliści

Kim są styliści Luxsfery?

Styliści Luxsfery to eksperci mody męskiej, którzy doskonale wiedzą jak pomóc w kreowaniu i doskonaleniu męskiego wizerunku oraz w doborze odpowiednich ubrań do stylu, okazji i sylwetki mężczyzny.

Jak wygląda kontakt ze stylistą/stylistką?

Po rejestracji w naszym serwisie otrzymasz wiadomość e-mail od swojego osobistego stylisty, który będzie do Twojej dyspozycji przez cały czas. Pierwszy e-mail będzie zawierał wskazówki dotyczące naszych usług oraz dane do kontaktu ze stylistą. Masz do wyboru dwie formy kontaktu - e-mail lub telefon w zależności od upodobań.

Czy usługi stylistów są darmowe?

Tak, usługi stylistów są darmowe.

Od momentu rejestracji jak długo muszę czekać na kontakt od stylistki?

Po dokonaniu rejestracji, stylistka skontaktuje się z Tobą w przeciągu jednego dnia roboczego.

Ceny / Metody płatności

Kiedy płacę za usługę?

Płacisz jedynie za ubrania, nie usługi. Zapłata za zamówienie następuje po akceptacji wybranych produktów.

Czy są jakieś opłaty związane z serwisem ?

Nie ma żadnych dodatkowych opłat związanych z serwisem. Członkostwo w klubie, wysyłka w obie strony oraz usługi dedykowanych stylistów są darmowe

Jakie są metody płatności?

Bezpieczeństwo transakcji zapewnia szyfrowanie ssl oraz nasz partner Przelewy24, oferujący szeroki wachlarz kanałów płatności, począwszy od przelewów i transferów bankowych po karty płatnicze takie jak Visa Classic, Visa Electron, MasterCard, JCB i Diners Club.

Jakie są ceny produktów w Luxsfery?

Oferujemy rozwiązania cenowe na każdą kieszeń według indywidualnych potrzeb naszych klientów. Ceny proponowanych przez nas ubrań mieszczą się w następujących przedziałach: koszule (120 - 600zł), marynarki (350 - 1800zł), spodnie (150 - 900zł), buty (200 - 1500zł).

Zwroty

Jak mogę dokonać zwrotu?

Jeśli coś nie spełniło Twoich oczekiwań, każdy element garderoby możesz zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki. W koncie użytkownika w zakładce “Zamówienia”, znajduje się historia Twoich zamówień, gdzie możesz wybrać elementy zestawu, które chcesz odesłać. Pamiętaj, że zwracane ubrania nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania. Od momentu otrzymania przesyłki masz 14 dni na odesłanie walizki z powrotem. Tak, pod warunkiem, że nie uległy one zniszczeniu, poplamieniu oraz nie noszą żadnych śladów użytkowania a metki nie zostały usunięte. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przymierzania, aby nie uszkodzić ubrań i nie porysować obuwia. Pamiętaj również, że nie można przymierzać bielizny. Zwroty są dokonywane według metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. Po otrzymaniu i sprawdzeniu przez nas Twojego zwrotu, inicjujemy zwrot środków na Twoje konto. W zależności od wybranej metody płatności zwrot środków trwa maksymalnie do 14 dni roboczych.

Ile mam czasu na dokonanie zwrotu?

Od momentu otrzymania przesyłki masz 14 dni na odesłanie walizki z powrotem.

Czy mogę zwrócić wszystkie części garderoby?

Tak, pod warunkiem, że nie uległy one zniszczeniu, poplamieniu oraz nie noszą żadnych śladów użytkowania a metki nie zostały usunięte. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przymierzania, aby nie uszkodzić ubrań i nie porysować obuwia. Pamiętaj również, że nie można przymierzać bielizny.

Jak długo czekam na zwrot pieniędzy ?

Zwroty są dokonywane według metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. Po otrzymaniu i sprawdzeniu przez nas Twojego zwrotu, inicjujemy zwrot środków na Twoje konto. W zależności od wybranej metody płatności zwrot środków trwa maksymalnie do 14 dni roboczych.

Wysyłka / Dostawa

Kto płaci za przesyłkę?

Wysyłka i zwroty są darmowe.

Czy mogę zamówić walizkę poza granice Polski?

Niestety na chwilę obecną dostarczenie przesyłki możliwe jest jedynie na terenie Polski.

Czy otrzymam numer przesyłki?

Tak, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że przesyłka została wysłana wraz z nadanym numerem, który umożliwia śledzenie zamówienia.

Jaka firma kurierska obsługuje zamówienia?

Naszym partnerem logistycznym jest firma Fedex.

Zwroty

Jak dokonać zwrotu?

Jeśli coś nie spełniło Twoich oczekiwań, każdy element garderoby możesz zwrócić w ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki.

W koncie użytkownika w zakładce “Zamówienia” znajduje się historia Twoich zamówień, gdzie możesz wybrać elementy zestawu, które chcesz odesłać. Pamiętaj, że zwracane ubrania nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania.

Jak spakować walizkę?

Wszystkie zwracane produkty należy umieścić w oryginalnej walizce, w której zostało dostarczone zamówienie. Walizkę należy spakować w worek foliowy dołączony do przesyłki oraz nakleić etykietę zwrotu, która zostanie wysłana na Twój e-mail.

Tak przygotowaną przesyłkę należy przekazać kurierowi FEDEX. Zaznaczamy, że ubrania nie mogą być zniszczone, poplamione oraz nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania.

Czy mogę zwrócić wszystkie części garderoby?

Tak, pod warunkiem, że nie uległy one zniszczeniu, poplamieniu oraz nie noszą żadnych śladów użytkowania, a metki nie zostały usunięte. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas przymierzania, aby nie uszkodzić ubrań i nie porysować obuwia. Pamiętaj również, że nie można przymierzać bielizny.

Jak długo czekam na zwrot pieniędzy?

Zwroty są dokonywane według metody płatności wybranej podczas składania zamówienia. Po otrzymaniu i sprawdzeniu przez nas Twojego zwrotu, inicjujemy zwrot środków na Twoje konto. W zależności od wybranej metody płatności zwrot środków trwa maksymalnie do 14 dni roboczych.

Jak sie zmierzyć

Bardzo istotnym elementem w doborze odpowiednich ubrań jest prawidłowe pobranie miary, dlatego mierząc się najlepiej skorzystać z pomocy drugiej osoby, aby zrobić to jak najdokładniej. Z poniższej instrukcji dowiesz się, jak zmierzyć poszczególne części ciała. Pomiaru należy dokonać przy rozluźnionych mięśniach, swobodnie przykładając miarkę, nie luzując i nie ściskając jej za mocno.

Szerokość ramion (inaczej szerokość pleców)
Mierzymy od nasady jednego ramienia
do nasady drugiego, nad łopatkami.
Długość rękawa
Mierzymy przy delikatnie ugiętym łokciu
od górnego punktu ramienia do nadgarstka.
Obwód bioder
Mierzymy stojąc w lekkim rozkroku wokół bioder
w najszerszym miejscu pośladków.
Obwód szyi
Mierzymy tuż poniżej jabłka Adama. Pamiętaj,
aby nie uciskać miarki krawieckiej zbyt mocno,
aby można było delikatnie ją przesuwać.
Obwód klatki piersiowej
Mierzymy wokół klatki piersiowej na wysokości piersi,
w jej najszerszym miejscu. Pomiaru dokonujemy
przy opuszczonych rękach.
Talia
Mierzymy w najwęższym miejscu nad pępkiem, unikając nadmiernego zaciskania miarki.
Obwód pasa
Obwód pasa mierzymy w miejscu gdzie nosimy spodnie (zawyczaj pod brzuchem), unikając nadmiernego zaciskania miarki.
Wewnętrzną długość nogawki
Mierzymy w linii prostej od krocza do podeszwy stopy.
Zewnętrzną długość nogawki
Mierzymy po zewnętrznej stronie przy wyprostowanej nodze, od pasa, poprzez biodro do podeszwy stopy.

Polityka Prywatności

1.

LUXSFERY przykładają szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników. LUXSFERY z należytą starannością dobierają i stosują odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych w tym zabezpieczenia o charakterze programistycznym m.in. takie jak systemy szyfrowania danych. W szczególności LUXSFERY zabezpieczają dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem
z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. LUXSFERY sprawują stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ograniczają dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.

2.

Zbiór danych Użytkowników został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych. Administratorem danych są LUXSFERY.

3.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu zawarcia z LUXSFERY umowy o świadczenie usług oraz realizacji i rozliczenia usług świadczonych przez LUXSFERY w ramach Portalu.

4.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie danych, o których mowa w § 9 Regulaminu, jest konieczne do zawarcia z LUXSFERY umowy w ramach działalności Portalu. W przypadku Rejestracji za pomocą serwisu Facebook.com lub Linkedin lub Google, dane, o których mowa powyżej są za zgodą Użytkownika pobierane przez LUXSFERY z jednego z w/w serwisów.

5.

Dane podawane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji są wykorzystywane do celów księgowych, do kontaktowania się
z Użytkownikiem w ramach działalności Portalu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Transakcji w ramach działalności Portalu. Aktualne dane Użytkownika, o których mowa w zdaniu poprzednim będą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca się spełnia wymagane przez przepisy prawne warunki. Dane kontaktowe za zgodą Użytkownika wykorzystywane są również do przesyłania Użytkownikowi przez LUXSFERY informacji o spółce i świadczonych przez nią usług. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania tego typu informacji.

6.

Dodatkowo, okazjonalnie, w drodze ankiet za zgodą Użytkownika przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio w Portalu, LUXSFERY zbiera od Użytkowników dane demograficzne i profilowe (takie jak wykształcenie, wiek, opinie). Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Użytkowników i dostosowywania oferty LUXSFERY do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników przekazywanego partnerom marketingowym LUXSFERY. Ujawnienie tych danych jest zawsze dobrowolne, a Użytkownik
w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet.

7.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez LUXSFERY i za zgodą Użytkownika.

8.

W przypadku uzyskania przez LUXSFERY wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usług Portalu niezgodnie
z obowiązującymi przepisami, LUXSFERY może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

9.

LUXSFERY zapewniają realizację uprawnień Użytkowników wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownicy mają w szczególności prawo do wniesienia – w przypadkach określonych
w ustawie o ochronie danych osobowych – pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy LUXSFERY zamierzają je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez LUXSFERY danych osobowych innemu niż LUXSFERY administratorowi danych.

10.

LUXSFERY zapewniają Użytkownikom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych na zasadach określonych przez LUXSFERY. LUXSFERY zapewniają Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych
w przypadku odstąpienia od umowy, a także w innych przypadkach jeśli to wynika z obowiązujących przepisów prawa. LUXSFERY mogą odmówić usunięcia danych Użytkownika wyłącznie w przypadkach wskazanych przez obowiązujące przepisy, w szczególności jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec LUXSFERY lub też LUXSFERY uzyskają i utrwalą wiadomość, że Użytkownik swoim dotychczasowym zachowaniem na Portalu naruszył zasady w nim panujące, bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie tych danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności
i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

11.

LUXSFERY wykorzystują adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych
z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych
(np. o regionie, z którego następuje połączenie). Dane te mogą być również łączone z danymi podanymi przez Użytkowników w celu realizacji usług zawartych w ramach Portalu.

12.

LUXSFERY stosują pliki "Cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Portalu. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików "Cookies" zasadniczo nie uniemożliwia korzystanie z Portalu, może jednak spowodować pewne utrudnienia. Szczegółowe postanowienia odnoszące się do plików Cookies określa dokument „Polityka Cookies”.

Polityka Cookies

1.

Portal wykorzystuje do swojego działania pliki Cookies. Korzystanie z serwisu oznacza, że zgadzasz się na ich zapis lub wykorzystanie.

2.

Opisana polityka plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do LUXSFERY Sp. z o.o.

Czym są pliki cookies ?

1.

Pliki Cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu - LUXSFERY Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul Smoleńsk 20/6, 30-112 Kraków, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, prowadzi akta rejestrowe pod numerem KRS 0000511031.

Do czego używamy plików cookies ?

1.

Wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • promowania i zapewniania standardów bezpieczeństwa;
 • zapobiegania potrzebie zbyt częstego podawania hasła;
 • umożliwienia korzystania z Panelu Użytkownika;
 • dostosowania serwisu do preferencji Użytkowników,
 • ułatwienia Użytkownikom poruszania się po stronach Portalu i korzystania z niego;
 • pozyskiwania anonimowych danych dotyczących sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Portalu;
 • prezentowania Użytkownikom informacji zgodne z Ich zainteresowaniami;
 • mierzenia efektywności Portalu, usług, treści i reklam;
 • oferowania funkcji, które są dostępne wyłącznie poprzez pliki Cookies.

2.

Korzystanie z Cookies gwarantuje, że nie ma konieczności wprowadzania kilkakrotnie tych samych informacji, a tym samym ułatwia i usprawnia korzystanie z Portalu. Na przykład szybsze wyszukanie konkretnego produktu zgodnie z Twoimi preferencjami.

3.

Stosujemy pliki Cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki Cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez Użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku Cookies. “Sesyjne” pliki Cookies pozostają w przeglądarce do momentu jej wyłączenia lub wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.

4.

Z myślą o swoich Użytkownikach, LUXSFERY wdrożyło najnowsze rozwiązania, obejmujące wykorzystanie Cookies, wymagane przez Dyrektywę o prywatności i łączności elektronicznej (Dyrektywa WE Parlamentu Europejskiego).

5.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Portalu mogą dokonać
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików Cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować
o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6.

LUXSFERY informują, że ograniczenia stosowania plików Cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu. Pliki Cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portal i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z LUXSFERY reklamodawców oraz partnerów.

Zarządzanie plikami cookies

1.

Wszystkie nowoczesne przeglądarki pozwalają na włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.

2.

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

3.

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

1.

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików Cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

Usuwanie plików „cookies”

1.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików Cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Kontakt ze stylistą

Styliści Luxsfery to eksperci mody męskiej, którzy doskonale wiedzą jak pomóc w kreowaniu i doskonaleniu męskiego wizerunku oraz w doborze odpowiednich ubrań do stylu, okazji i sylwetki mężczyzny.

Po rejestracji w naszym serwisie otrzymasz wiadomość powitalną z danymi swojego stylisty, który skontaktuje się z Tobą w przeciągu pierwszego dnia roboczego, aby się z Tobą przywitać i bliżej poznać Twoje preferencje związane z ubiorem.

Pierwszy kontakt jest bardzo istotnym elementem, gdyż Twój stylista musi dobrze poznać Ciebie i Twoje potrzeby, aby jak najlepiej na nie odpowiedzieć. Dokonując zakupów ze stylistą Luxsfery, korzystasz z bezpłatnej usługi stylizacji. Dodatkowo, jeżeli potrzebujesz jakiejkolwiek porady zawsze możesz liczyć na pomoc swojego stylisty, nawet jeśli w danym momencie nie potrzebujesz dokonać żadnego zakupu.

Zamówienia

Jak złożyć zamówienie?

W celu złożenia zamówienia zarejestruj się w naszym serwisie. Po pomyślnej rejestracji będziesz miał możliwość złożenia zamówienia przez telefon, e-mail bądź też w zakładce “Zamów zestaw” na swoim profilu.

Po zakończonej rejestracji dostaniesz wiadomość e-mail z powitaniem od swojego stylisty wraz z danymi do kontaktu. W celu złożenia zamówienia przez telefon, zadzwoń bezpośrednio do swojego stylisty i przedstaw swoje potrzeby i preferencje.

Po kontakcie ze swoim stylistą otrzymasz propozycję zestawu, który będziesz mógł zobaczyć w swoim koncie w zakładce “Moje Luxsfery”.

Aby złożyć zamówienie samemu zaloguj się na swoje konto i w zakładce “Zamów zestaw” wybierz ikony poszczególnych produktów. Pod ikonami produktów znajduje się miejsce na komentarz, co do wymagań i preferencji dotyczących zamówienia oraz możliwość wyboru terminu kontaktu ze stylistą. Po otrzymaniu informacji, stylista skontaktuje się z Tobą w celu doprecyzowania zamówienia.

Czy mogę zobaczyć ubrania wybrane przez mojego stylistę zanim zostaną wysłane?

Tak, cały skompletowany zestaw będzie dostępny do wglądu w koncie użytkownika w zakładce “Moje Luxsfery”.

Czy mam wpływ na ostateczną zawartość mojej walizki?

Tak, dzięki podglądowi wybranych stylizacji masz możliwość zaakceptowania albo odrzucenia poszczególnych elementów, proponowanych przez stylistę. Zależy nam, aby każdy klient był zadowolony ze swojego zamówienia.

Czy mogę sam wybrać elementy garderoby, których potrzebuję?

Tak, też przewidzieliśmy taką opcję. Po zalogowaniu do serwisu w zakładce “Zamów zestaw” masz możliwość zamówienia dokładnie tych elementów garderoby, które Ciebie interesują. Wystarczy wybrać ikony, odpowiadające poszczególnym elementom określając styl ubioru. Każde zamówienie jest dokładnie precyzowane przez stylistę.

Czy jest minimalne wymagane zamówienie?

Nie ma minimalnego wymaganego zamówienia. Należy jednak mieć na uwadze, że Luxsfery to serwis proponujący gotowe propozycje całego zestawu, więc zamawiając np. samą koszulę, nie wykorzystujesz naszych usług w 100%. Pamiętaj, że usługi stylistów są bezpłatne.

Czy można odebrać złożone zamówienie osobiście?

Na chwilę obecną Luxsfery nie prowadzi stacjonarnej sprzedaży, więc odbiór osobisty nie jest możliwy.

Skąd mam mieć pewność, że ubrania będą na mnie pasować?

Nasi styliści zrobią wszystko, żeby dopasować do Ciebie każdy element garderoby. Bardzo ważne jest podanie nam swoich dokładnych rozmiarów. W zakładce “Jak się zmierzyć” przedstawiamy praktyczne wskazówki do ściągania miary.

Czy mogę otrzymać fakturę VAT?

Tak – w celu otrzymania faktury VAT należy wprowadzić dane do faktury w swoim koncie w zakładce “Mój Profil” przed złożeniem zamówienia.

Wysyłka / Dostawa

Kto płaci za przesyłkę?

Wysyłka i zwroty są darmowe.

Czy mogę zamówić walizkę poza granice Polski?

Niestety na chwilę obecną dostarczenie przesyłki możliwe jest jedynie na terenie Polski.

Czy otrzymam numer przesyłki?

Tak, po złożeniu zamówienia otrzymasz wiadomość e-mail z informacją, że przesyłka została wysłana wraz z nadanym numerem, który umożliwia śledzenie zamówienia.

Jaka firma kurierska obsługuje zamówienia?

Naszym partnerem logistycznym jest firma Fedex.

Rejestracja 100 PLN

1.

Promocja upoważnia do zakupu produktów z oferty zamieszczonej na luxsfery.pl z rabatem 100 PLN przy dokonaniu zakupu za minimum 1000 PLN

2.

Promocja trwa od 2 czerwca do 9 czerwca

3.

Wartość rabatu rozkłada się proporcjonalnie na wszystkie produkty zamieszczone w koszyku, łącznie dając 100 PLN

4.

Promocja nie łączy się z jakąkolwiek inną ofertą promocyjną dostępną w luxsfery.pl

5.

Przysługiwany rabat nie podlega zamianie na równowartość pieniężną.

6.

Klient uaktywnia promocje przy zakupach za minimum 1000 PLN. Klientowi udzielany jest rabat naliczany od aktualnej ceny detalicznej produktu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Towary, które zostały zakupione w ramach promocji, mogą zostać zwrócone na zasadach określonych przez luxsfery.pl

7.

W przypadku zwrotu towarów zakupionych w ramach tej promocji, Klient otrzymuje zwrot wartości produktu widniejący na paragonie dostarczonym razem z przesyłką